Ủy quyền khi tham gia giải quyết tranh chấp dân sự tại tòa án

Theo quy định của pháp luật, một người có thể tự mình hoặc nhờ người khác đại diện tham gia quá trình giải quyết các vụ việc, tranh chấp dân sự tại tòa án. Việc “nhờ cậy” này theo ngôn ngữ pháp lý gọi là ủy quyền tham gia tố tụng.

Xem chi tiết Ủy quyền khi tham gia giải quyết tranh chấp dân sự tại tòa án