Công ty luật Thiên An có thể hỗ trợ tôi giải quyết tranh chấp tại nước ngoài hay không?

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong phạm vi hoạt động được cho phép liên quan đến cung cấp dịch vụ pháp lý với tư cách luật sư của Việt Nam, cụ thể: tư vấn quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến vụ việc; hỗ trợ liên hệ luật sư, công ty luật địa phương cung cấp dịch vụ pháp lý nhờ mối quan hệ trong cộng đồng hành nghề luật; đại diện cho bạn trước tòa án, trọng tài nước ngoài nếu được yêu cầu và ủy quyền.