Tranh chấp Ngân hàng và Tài chính

Đây là một loại tranh chấp khác điển hình của doanh nghiệp với ngân hàng trong quá trình tái cơ cấu nợ. Chúng tôi thường đại diện cho cả tổ chức tín dụng và cả doanh nghiệp đi vay khi tham gia các vụ tranh chấp khác nhau.

Tranh chấp ngân hàng và tài chính gồm các tranh chấp sau:

  • Tranh chấp về hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp cầm cố và bảo lãnh bằng tài sản giữa ngân hàng và bên đi vay, bên có tài sản;
  • Tranh chấp về bảo lãnh thực hiện hợp đồng hay bảo lãnh thanh toán;
  • Tranh chấp về tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh tại ngân hàng, tổ chức tín dụng;
  • Tranh chấp về tiền gửi tại ngân hàng;
  • Tranh chấp hợp đồng cho thuê tài chính, tài trợ thương mại và tài trợ tài chính cho các dự án hạ tầng hoặc bất động sản;
  • Tranh chấp liên quan đến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hoặc phi nhân thọ.

Chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

  • Nghiên cứu hồ sơ vụ việc tranh chấp, đối chiếu với quy định pháp luật, văn bản nội bộ doanh nghiệp để tư vấn về địa vị pháp lý, quyền và nghĩa vụ của các bên tranh chấp, phương án giải quyết và khả năng áp dụng vào tranh chấp;
  • Chuẩn bị liên hệ và đại diện thương lượng, đàm phán, trao đổi với các bên liên quan (doanh nghiệp, đối tác kinh doanh, cơ quan có thẩm quyền,…) hoặc làm trung gian, hòa giải nhằm giải quyết tranh chấp;
  • Hướng dẫn và trực tiếp tham gia thu thập chứng cứ, tài liệu phục vụ giải quyết tranh chấp;
  • Tham gia tố tụng và/hoặc thi hành án tại Tòa án và/hoặc Trọng tài và/hoặc cơ quan thi hành án dân sự với tư cách luật sư, người đại diện để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng và hợp pháp của khách hàng;