Liệu Công ty luật Thiên An có thể bảo đảm kết quả giải quyết tranh chấp có lợi cho tôi trong vụ việc?

Chuẩn mực nghề nghiệp của chúng tôi không cho phép luật sư bảo đảm kết quả công việc cụ thể với khách hàng trong mọi trường hợp. Bản thân ý kiến pháp lý của chúng tôi, vốn chỉ dựa trên thông tin và tài liệu liên quan đến vụ việc do bạn cung cấp kết hợp đối chiếu quy định pháp luật, chỉ có tính chất tham khảo từ góc độ chuyên môn để hỗ trợ bạn đưa ra các quyết định cần thiết và hợp lý trong vụ việc. Kết quả giải quyết tranh chấp phụ thuộc vào quyết định sau cùng của người có thẩm quyền giải quyết hoặc theo sự thương lượng, hòa giải thống nhất giữa các bên tranh chấp. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi luôn cố gắng hết sức có thể để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của bạn trong vụ việc bằng hiểu biết chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm của mình. Chúng tôi giúp bạn cân nhắc và ra quyết định thông qua sự phân tích kỹ lưỡng về ưu thế và bất lợi trong vị trí pháp lý của bạn trong vụ việc, mà phần lớn khách hàng hài lòng với phân tích của chúng tôi bởi thông thường luôn chính xác và tiệm cận với kết quả vụ việc cuối cùng.