Tại sao tôi phải trả trước một phần phí dịch vụ sau khi ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý để công ty luật bắt đầu cung cấp dịch vụ pháp lý?

Theo thông lệ hành nghề luật sư, khi tiến hành cung cấp dịch vụ pháp lý, chúng tôi nhận thanh toán trước một phần phí dịch vụ từ khách hàng để thu xếp nguồn lực cần thiết cũng như chi trả một số chi phí cần thiết cho công việc. Số tiền tạm ứng sẽ được trừ vào phí dịch vụ pháp lý chính thức khi hoàn thành cung cấp dịch vụ và sẽ được hoàn trả trong trường hợp vượt quá phí dịch vụ thực tế mà bạn phải thanh toán cho chúng tôi.