Nghị định số 119/2015/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, cụ thể về trách nhiệm tham gia bảo hiểm, các điều kiện bắt buộc, những nguyên tắc xác định mức phí và hoạt động quản lý Nhà…

Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng, áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng, cơ quan thực hiện cấp giấy…

Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản được Luật Kinh doanh bất động sản 2014 giao, bao gồm điều kiện kinh doanh bất động sản, các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản, quy định chuyển nhượng hợp…

Nghị định số 91/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, áp dụng đối với các đối tượng có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực này và cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt.…

Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và nguyên tắc quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Luật áp dụng đối với các…

Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức phạt và thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh…

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Nghị định quy định chi tiết quy trình lập,…

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013, áp dụng đối với các cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về đất đai, người sử dụng đất và các đối tượng khác có liên…

Luật Xây dựng 2014 quy định về quyền, nghĩa vụ của các chủ thể tham gia đầu tư xây dựng và hoạt động quản lý của nhà nước. Luật Xây dựng 2014 áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động đầu…

Luật Nhà ở 2014 quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở, các giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Luật áp dụng đối với các chủ thể có liên quan đến hoạt…