Bản án hành chính sơ thẩm

Bản án hành chính sơ thẩm là mẫu được lập ra thể hiện nội dung bản án của phiên tòa sơ thẩm. Mẫu bản án nêu rõ thông tin Hội đồng xét xử, đương sự và những người tham gia tố tụng khác, nội dung vụ án, nhận định và quyết định giải quyết vụ án của Hội đồng xét xử… Mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TANDTC ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính.