Biên bản hoà giải thành trong vụ án dân sự

Biên bản hoà giải thành được sử dụng khi các bên đương sự đã thương lượng, đàm phán và thỏa thuận thành công giải quyết toàn bộ vụ án. Biên bản trên gồm các thông tin cơ bản về diễn biến hòa giải cũng như những nội dung thỏa thuận cụ thể giữa các bên trong vụ án đó. Biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao dùng trong lĩnh vực tố tụng dân sự.