Biên bản không tiến hành định giá được tài sản trong vụ án dân sự

Biên bản không tiến hành định giá được tài sản được sử dụng trong trường hợp Hội đồng định giá không thực hiện được việc định giá tài sản tranh chấp trong vụ án dân sự. Biên bản gồm các thông tin cơ bản về thành viên Hội đồng định giá, đương sự và nêu rõ lý do cũng như ý kiến các bên về việc không tiến hành định giá được tài sản. Biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao dùng trong lĩnh vực tố tụng dân sự.