Biên bản nghị án vụ án hành chính

Biên bản nghị án là mẫu biên bản nghị án được lập ra tại phiên tòa để ghi lại nội dung Hội đồng xét xử thảo luận, biểu quyết các vấn đề của vụ án và quyết định giải quyết vụ án đó. Biên bản nêu rõ thông tin về hội đồng xét xử, thẩm phán chủ tọa phiên tòa, nội dung thảo luận, biểu quyết và quyết định… Mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TANDTC ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính.