Biên bản phiên tòa hành chính sơ thẩm

Biên bản phiên tòa hành chính sơ thẩm là mẫu biên bản ghi lại quá trình diễn biến của phiên tòa xét xử sơ thẩm từ khi khai mạc đến khi kết thúc phiên tòa gồm các thủ tục: khai mạc phiên tòa, xét hỏi, tranh luận, nghị án… Mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TANDTC ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính.