Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ trong vụ án dân sự

Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ là văn bản ghi nhận quá trình công bố tài liệu chứng cứ có trong vụ án cho các bên đương sự được biết. Biên bản trên gồm các thông tin cơ bản về những người tham gia phiên họp, thủ tục thực hiện cũng như các ý kiến, yêu cầu của đương sự về các tài liệu, chứng cứ này. Biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao dùng trong lĩnh vực tố tụng dân sự.