Biên bản phiên tòa phúc thẩm là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại toàn bộ quá trình của phiên tòa phúc thẩm giải quyết vụ án…

Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm là mẫu quyết định của Hội đồng xét xử phúc thẩm lập ra để hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm. Mẫu quyết…

Căn cứ vào Điều 243 của Luật Tố tụng hành chính 2015, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định giải quyết việc kháng cáo (kháng nghị) đối với quyết…

Sau khi xét xử sơ thẩm, bản án hành chính sơ thẩm có thể bị kháng cáo. Căn cứ vào Điều 234 của Luật Tố tụng hành chính 2015, Hội…

Căn cứ vào Điều 229 Luật Tố tụng hành chính 2015, Hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định về việc đình chỉ xét xử phúc thẩm. Mẫu quyết…

Căn cứ vào Điều 229 Luật Tố tụng hành chính 2015, Thẩm phán ra quyết định về việc đình chỉ xét xử phúc thẩm. Mẫu quyết định nêu rõ thông…

Căn cứ vào Điều 141, Điều 142 và Điều 228 của Luật Tố tụng hành chính 2015, Hội đồng xét xử ra quyết định về việc tạm đình chỉ xét…

Căn cứ vào Điều 141, Điều 142 và Điều 228 của Luật Tố tụng hành chính 2015, Thẩm phán ra quyết định về việc tạm đình chỉ xét xử phúc…

Căn cứ vào Điều 38 và Điều 252 của Luật Tố tụng hành chính 2015, Tòa án quyết định về việc đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo…

Căn cứ vào Điều 38 và Điều 221 của Luật Tố tụng hành chính 2015, Tòa án ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Mẫu…