Nghị định số 119/2015/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, cụ thể về trách nhiệm tham gia bảo hiểm, các điều kiện…

Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng, áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình,…

Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản được Luật Kinh doanh bất động sản 2014 giao, bao gồm điều kiện kinh doanh bất động sản, các…

Nghị định số 91/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, áp dụng đối với các đối tượng có hành vi vi phạm…

Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và nguyên tắc quản lý nhà…

Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức phạt và thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác,…

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư xây…

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013, áp dụng đối với các cơ quan thực hiện quản lý nhà…

Luật Xây dựng 2014 quy định về quyền, nghĩa vụ của các chủ thể tham gia đầu tư xây dựng và hoạt động quản lý của nhà nước. Luật Xây…

Luật Nhà ở 2014 quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở, các giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước trong lĩnh…