Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP quy định về việc hướng dẫn cách thức thực hiện việc công bố bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cũng như trách nhiệm của Tòa án trong việc quản lý, thực hiện công tác này. Nghị quyết này…

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định chi tiết về mức đóng án phí, tạm ứng án phí, chủ thể được miễn đóng cũng như trách nhiệm của Tòa án và Viện kiểm sát trong việc quản lý hoạt động này. Nghị quyết này là cơ sở…