Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Viện kiểm sát và Tòa án trong việc phối hợp giải quyết vụ án hành chính. Thông tư thiết lập cơ chế hợp tác giữa hai cơ quan quan trọng của…

Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC quy định về việc nhận gửi đơn đề nghị, tài liệu, xử lý vụ việc .... theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án…

Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP quy định về trường hợp, điều kiện, thủ tục bồi thường của Nhà nước đối với người bị thiệt hại về vật chất hoặc bị tổn hại về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người tiến hành…

Nghị quyết 104/2015/QH13 hướng dẫn giải quyết, xử lý các vụ án hành chính diễn ra trước và sau ngày 01/07/2016, thời điểm Luật Tố tụng Hành chính 2015 có hiệu lực, thay thế Luật Tố tụng Hành chính 2010. Nghị quyết gồm 4 Điều,…

Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP ban hành 62 biểu mẫu trong tố tụng hành chính để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng đồng bộ khi tham gia quy trình tố tụng hành chính. Nghị quyết gồm 2 Điều và 62 biểu mẫu theo danh…

Nghị định 71/2016/NĐ-CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính từ tự nguyện thi hành đến buộc thi hành án hành chính, cùng các biện pháp xử lý trách nhiệm kỷ niệm, hành chính hoặc hình sự đối với…

Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định về những nguyên tắc cơ bản và trình tự, thủ tục tố tụng hành chính đối với việc giải quyết vụ việc hành chính ở Việt Nam. Luật Tố tụng hành chính 2015 có vai trò nền…