Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án (quyết định) hành chính

Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm là mẫu đơn đề nghị được cơ quan, tổ chức, cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị xem xét lại bản án, quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người đề nghị, lý do đề nghị, yêu cầu của người đề nghị. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TANDTC ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính.