Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm trong vụ án dân sự

Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm là văn bản được người đề nghị sử dụng để yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền xem xét lại bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm khi có sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Mẫu đơn trên gồm các thông tin cơ bản về người đề nghị, lý do và căn cứ đề nghị, các tài liệu, chứng cứ kèm theo chứng minh cho việc đề nghị. Biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao dùng trong lĩnh vực tố tụng dân sự.