Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm trong vụ án dân sự

Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm là văn bản được người đề nghị sử dụng để yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền kháng nghị xem xét lại bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục tái thẩm khi xuất hiện tình tiết mới làm thay đổi cơ bản nội dung của vụ án. Mẫu đơn trên gồm các thông tin cơ bản về người đề nghị tái thẩm, yêu cầu và lý do đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm, các tài liệu, chứng cứ kèm theo. Biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao dùng trong lĩnh vực tố tụng dân sự.