Đơn kháng cáo phúc thẩm đối với bản án (quyết định) hành chính sơ thẩm

Mẫu đơn kháng cáo là mẫu đơn được cá nhân người kháng cáo gửi tới tòa án nhân dân để kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm và đề nghị xem xét giải quyết lại bản án theo thủ tục phúc thẩm. Mẫu nêu rõ thông tin cá nhân của người kháng cáo, lý do kháng cáo, những giấy tờ, tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo…  Mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TANDTC ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính.