Đơn kháng cáo trong vụ án dân sự

Đơn kháng cáo được đương sự sử dụng khi không đồng tình với quyết định của Tòa án trong bản án sơ thẩm đã được tuyên, theo đó bên kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại để giải quyết lại vụ án. Mẫu đơn trên gồm các thông tin cơ bản về bên kháng cáo, nội dung của bản án dân sự sơ thẩm bị kháng cáo và lý do kháng cáo, cũng như các tài liệu, chứng cứ bổ sung chứng minh đi kèm (nếu có). Biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao dùng trong lĩnh vực tố tụng dân sự.