Đơn khởi kiện vụ án dân sự

Đơn khởi kiện là hình thức biểu đạt yêu cầu của cá nhân, tổ chức đề nghị Tòa án giải quyết vấn đề tranh chấp với người bị kiện. Mẫu đơn này bao gồm các thông tin cơ bản của các người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, nội dung vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết, cũng như các tài liệu, chứng cứ kèm theo. Biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao dùng trong lĩnh vực tố tụng dân sự.