Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo đối với bản án (quyết định) hành chính sơ thẩm

Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo là mẫu giấy xác nhận được Thẩm phán lập ra để xác nhận về việc tiếp nhận đơn kháng cáo của cá nhân, tổ chức. Mẫu giấy xác nhận nêu rõ ngày nhận đơn kháng cáo. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TANDTC ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính.