Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, trong đó bao gồm các vấn đề về thủ tục thi hành án, hệ thống tổ chức thi hành án cũng như các thủ tục khác trong quá trình thi hành án, theo nhiệm vụ do Luật Thi hành án dân sự giao. Nghị định chứa đựng các quy định quan trọng làm rõ và bổ sung Luật Thi hành án dân sự mà các chủ thể tham gia vào quá trình thi hành án dân sự cần nắm rõ.

Nghị định 62/2015/NĐ-CP gồm 4 Chương 85 Điều, được ban hành bởi Chính phủ vào ngày 18/7/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ 01/9/2015.

Nghị định 33 2020ND CP sửa đổi Nghị định 62 2015ND CP

Nghị định 62 2015ND CP hợp nhất 2020

Nghị định 62 2015ND CP hướng dẫn Luật THADS