Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết 103/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật TTDS và Nghị quyết 104/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Luật tố tụng hành chính

Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐTP quy định về loại việc giải quyết, thời hiệu khởi kiện, án phí, thẩm quyền trong pháp luật tố tụng dân sự và tố tụng hành chính. NQ giúp các cơ quan, cá nhân, tổ chức tham gia tố tụng áp dụng đúng và thống nhất các Nghị quyết của Quốc hội thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính 2015.

Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐTP hiện hành gồm 06 Điều, được thông qua bởi Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao vào ngày 16/6/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ 01/8/2016.