Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật TTDS 92/2015/QH13, Luật tố tụng hành chính 93/2015/QH13 về gửi, nhân đơn khỏi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP quy định chi tiết về các nguyên tắc, điều kiện, thủ tục gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia tố tụng với Tòa án theo yêu cầu của Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính. Nghị quyết có vai trò hướng dẫn quy trình giao dịch điện tử tại Tòa án mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và tiến hành tố tụng cần nắm rõ.

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP hiện hành gồm có 5 Chương, 24 Điều, được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 09/11/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2017.