Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn một số quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 192 Bộ luật TTDS 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án

Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định về việc trả lại đơn khởi và nộp đơn khởi kiện lại trong Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Nghị quyết này là cơ sở pháp lý quan trọng điều chỉnh quyền khởi kiện của cá nhân, cơ quan, tổ chức tại Tòa án.

Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP hiện hành gồm 08 Điều, được thông qua bởi Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao vào ngày 14/4/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ 01/7/2017.