Nghị quyết 103/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Nghị quyết 103/2015/QH13 hướng dẫn việc áp dụng các quy định mới của pháp luật tố tụng dân sự kể từ ngày Bộ luật tố tụng dân sự 92/2015/QH13 có hiệu lực thi hành. Nghị quyết này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định thẩm quyền cũng như thời hiệu để giải quyết các việc dân sự diễn ra trước khi Bộ luật TTDS 2015 có hiệu lực.

Nghị quyết 103/2015/QH13 hiện hành gồm 03 Điều, được thông qua bởi Quốc hội vào ngày 25/11/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ 01/7/2016.