Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời trong vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

Căn cứ vào khoản 1 Điều 67 và khoản 2 Điều 74 của Luật Tố tụng hành chính 2015, Hội đồng xét xử sơ thẩm hoặc Hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời trong vụ án hành chính. Mẫu quyết định nêu rõ thành phần Hội đồng xét xử, ngày hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời, hiệu lực của quyết định hủy bỏ,… Mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TANDTC ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính.