Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án (hoặc quyết định) hành chính sơ thẩm

Căn cứ Điều 197 của Luật Tố tụng hành chính 2015, nếu xét thấy bản án hành chính sơ thẩm có những sai sót, nhầm lẫn, Tòa án ra quyết định sửa chữa, bổ sung bản án. Mẫu bản quyết định nêu rõ nội dung sửa đổi bản án sơ thẩm. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TANDTC ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính.