Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo, kháng nghị vụ án hành chính

Căn cứ vào Điều 218 của Luật Tố tụng hành chính 2015, Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm thông báo về việc người kháng cáo, kháng nghị thay đổi, bổ sung nội dung kháng cáo, kháng nghị. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin người nhận thông báo, nội dung thay đổi bổ sung kháng cáo, kháng nghị… Mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TANDTC ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính.