Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn đối với bản án (quyết định) hành chính sơ thẩm

Xét thấy đơn kháng cáo đã quá thời hạn quy định tại Điều 206 của Luật Tố tụng hành chính 2015 nhưng người kháng cáo chưa trình bày rõ lý do, chưa có tài liệu, chứng cứ chứng minh cho lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng, Thẩm phán ra thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TANDTC ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính.