Tôi cần chuẩn bị và thực hiện những gì để yêu cầu dịch vụ pháp lý và thiết lập quan hệ làm việc với công ty luật Thiên An?

Thông thường, chúng tôi mong muốn tìm hiểu thông tin sơ bộ về khách hàng và được khách hàng cung cấp các thông tin cơ bản liên quan đến công việc pháp lý mà khách hàng đề nghị luật sư thực hiện. Do đó, bạn cần gửi cho chúng tôi các thông tin, tài liệu xác định danh tính của bạn (như giấy tờ cá nhân hoặc giấy phép thành lập, giấy đăng ký kinh doanh của công ty mà bạn đại diện, vân vân…) và các thông tin, giầy tờ có liên quan trực tiếp đến vụ việc pháp lý mà bạn có nhu cầu làm việc. Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết, chúng tôi cũng có thể trao đổi và đề nghị bạn cung cấp thông tin, tài liệu theo danh mục do chúng tôi thông báo. Đây là những thông tin cần thiết để chúng tôi bản chào giá/dự thảo hợp đồng nhằm thiết lập quan hệ làm việc giữa hai bên đối với vụ việc và dịch vụ pháp lý cần cung cấp.

Để chính thức trở thành khách hàng của chúng tôi, bạn cần ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý mà chúng tôi đã soạn thảo dựa theo yêu cầu dịch vụ của bạn và gửi cho bạn bằng email, thư từ hoặc fax. Tiếp theo, bạn cần gửi lại bản hợp đồng đã ký cho chúng tôi và thanh toán trước một phần phí dịch vụ (thông thường là 50% tổng phí dịch vụ) theo quy định trong hợp đồng trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ký kết. Ngay sau khi bạn thanh toán tiền tạm ứng tiền phí dịch vụ này, bạn chính thức trở thành khách hàng của chúng tôi và chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý mà bạn yêu cầu.