Tranh chấp lao động cá nhân - giải quyết sao cho đúng thủ tục?

Tranh chấp lao động cá nhân – giải quyết sao cho đúng thủ tục?

Tranh chấp lao động cá nhân xảy ra khá phổ biến, nhất là trong tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 hiện nay. Khi giải quyết tranh chấp, các bên tham gia cần phải tuân thủ đầy đủ về trình tự, thủ tục và các quy định có liên quan của pháp luật.

Tranh chấp lao động cá nhân - giải quyết sao cho đúng thủ tục?
Khi giải quyết tranh chấp, các bên tham gia cần phải tuân thủ đầy đủ về trình tự, thủ tục và các quy định có liên quan của pháp luật.

Theo quy định, việc giải quyết tranh chấp lao động cá nhân phải thực hiện qua hai giai đoạn:

 • Giai đoạn 1: Tiến hành thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động;
 • Giai đoạn 2: Yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết.

Tuy nhiên, có những trường hợp tranh chấp lao động cá nhân không bắt buộc phải qua giai đoạn 1 – thủ tục hòa giải, bao gồm:

 • Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Tranh chấp giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;
 • Tranh chấp về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp, về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại của người lao động người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Tranh chấp giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại.

1. Giải quyết tranh chấp lao động theo thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động:

Khi phát sinh tranh chấp giữa người lao động và doanh nghiệp thì một trong các bên gửi yêu cầu giải quyết đến hòa giải viên lao động. Thời hạn giải quyết theo thủ tục hòa giải này là 05 ngày làm việc. Hòa giải viên tổ chức phiên họp hòa giải với sự có mặt của hai bên tranh chấp hoặc đại diện theo ủy quyền của họ.

Trường hợp thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. Biên bản hòa giải thành phải có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa giải viên lao động.

Trường hợp thỏa thuận không được hoặc có bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai không có lý do chính đáng thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải không thành. Biên bản hòa giải không thành phải có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hòa giải viên lao động.

Kết quả hòa giải phải được gửi cho các bên sau 01 ngày làm việc.

2. Giải quyết tranh chấp lao động tại Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án:

Một trong các bên tranh chấp lao động có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết khi thuộc một trong các trường hợp:

 • Tranh chấp không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải;
 • Bên còn lại không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành;
 • Hết thời hạn hòa giải mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải; hoặc Hòa giải không thành. 

Khi yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Hội đồng trọng tài lao động thì các bên không được đồng thời yêu cầu Tòa án giải quyết. Trường hợp hết thời hạn quy định mà Hội đồng trọng tài lao động không giải quyết hoặc một trong các bên không thi hành quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Việc đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục có vai trò lớn trong việc quyết định tính hợp lệ của kết quả giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân. Mặc dù pháp luật lao động quy định khá chặt chẽ điều này, các bên vẫn nên tìm đến công ty luật uy tín để được tư vấn luật lao động chính xác nhất.

Luật sư Phí Thị Hiền (Thiên An)